Một số ý kiến về phần chung của dự thảo Bộ Luật hình sự sửa đổi

KT&PT, số 221 (II), tháng 11 năm 2015, tr. 41-45
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu một số nội dung sửa đổi của Phần chung Dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi) đồng thời phân tích một số điểm chưa hợp lý trong Phần chung Dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi) và đề xuất phương án sửa đổi và lý do của việc sửa đổi một số nội dung có liên quan đến cách thức phân loại tội phạm; phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên phạm tội; chuyển đổi hình phạt tiền thành hình phạt tù có thời hạn; về hình phạt tha tù trước thời hạn.
Từ khóa: Bộ luật hình sự sửa đổi; phân loại tội phạm, người chưa thành niên phạm tội; độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, hình phạt tiền, hình phạt tù, tha tù trước thời hạn.
Tra cứu bài báo