Những bất cập của pháp Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và kiến nghị sửa đổi, bổ sung

KT&PT, số 221 (II), tháng 11 năm 2015, tr. 32-40
Tóm tắt: Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam là một vấn đề phức tạp liên quan đến nhiều lĩnh vực pháp luật. Các quy định của Nhà nước điều chỉnh đối tượng này phải mềm dẻo để đảm bảo không ảnh hưởng đến quan hệ lao động trong nước cũng như quốc tế nhưng cũng phải đủ nghiêm khắc để tránh việc vi phạm pháp luật và đảm bảo được an ninh việc làm. Pháp luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam là cơ sở pháp lý giúp các chủ thể thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ đồng thời tạo thuận lợi cho cơ quan nhà nước trong việc quản lý lao động. Bài viết nêu khái quát sự cần thiết phải hoàn thiện pháp luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, làm rõ những bất cập trong quy định của pháp luật hiện hành về vấn đề này và từ đó đưa ra các kiến nghị sửa đổi, bổ sung cụ thể.
Từ khóa: Lao động nước ngoài, pháp luật lao động, hoàn thiện pháp luật.
Tra cứu bài báo