Những điểm mới của Pháp luật kinh tế trong các năm 2013- 2015 nhằm cải thiện môi trường kinh doanh của doanh nghiệp

KT&PT, số 221 (II), tháng 11 năm 2015, tr. 15-20
Tóm tắt: Pháp luật kinh tế là công cụ có hiệu lực nhất để thực hiện tổ chức và vận hành nền kinh tế. Những năm gần đây, Nhà nước Việt Nam đặt quyết tâm cao cho việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia nói chung và của các doanh nghiệp nói riêng nhằm đáp ứng nhu cầu thu hút đầu tư và hội nhập kinh tế quốc tế đang ngày càng sâu, rộng. Trong điều kiện đó, nhiều văn bản pháp luật kinh tế đã được sửa đổi, ban hành với quan điểm và nội dung mới có liên quan đến việc đơn giản thủ tục và rút ngắn quy trình xử lý, thời gian thực hiện thủ tục hành chính trong khởi sự kinh doanh và điều hành doanh nghiệp; thay đổi phương thức quản lý nhà nước, bảo đảm công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan hành chính nhà nước trong quan hệ với doanh nghiệp; vấn đề thể chế, cơ chế để tăng cường thực hiện tái cơ cấu, sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.
Từ khóa: Doanh nghiệp, đầu tư, pháp luật kinh tế, thủ tục hành chính.
Tra cứu bài báo