Tác động của Luật đầu tư 2014 tới việc thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam

KT&PT, số 221 (II), tháng 11 năm 2015, tr. 71-76
Tóm tắt: Bài viết tập trung nêu ra những cải cách căn bản về thủ tục đầu tư, trong đó nhấn mạnh việc minh bạch danh mục đầu tư kinh doanh có điều kiện, danh mục lĩnh vực cấm đầu tư, rút ngắn thời gian xem xét dự án đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin trong thủ tục đầu tư với dự án đầu tư nước ngoài. Từ đó, nêu lên mối quan hệ giữa những cải cách thủ tục đầu tư với việc thu hút nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài trong việc phát triển kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư. Bên cạnh đó, bài viết cũng đưa ra một số khuyến nghị nhằm hoàn thiện hơn nữa những cải cách mới của pháp luật về đầu tư và giải pháp thu hút nguồn vốn FDI trên cơ sở một số vướng mắc còn tồn tại về xác định tư cách nhà đầu tư nước ngoài, cung cấp thông tin khi chuyển đổi dữ liệu, sự phối hợp chưa thực sự linh hoạt giữa các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan trong quản lý đầu tư.
Từ khóa: Luật Đầu tư, môi trường đầu tư, thủ tục đầu tư, thu hút nguồn vốn FDI
Tra cứu bài báo