Tăng cường bảo hộ quyền tác giả đối với sách xuất bản ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập

KT&PT, số 221 (II), tháng 11 năm 2015, tr. 7-14
Tóm tắt: Các nội dung chính tác giả mong muốn đề cập trong bài viết này bao gồm: (1) Nhận diện các vi phạm bản quyền đối với sách xuất bản tại Việt Nam; (2) Thực trạng giải quyết các tranh chấp, vi phạm quyền tác giả trong hoạt động xuất bản sách ở nước ta từ năm 2004 đến nay;(3) Đánh giá về các tồn tại của giải quyết các tranh chấp, vi phạm quyền tác giả đối với sách xuất bản và nguyên nhân; (4). Giới thiệu về quản lý tập thể quyền sao chép – một giải pháp nâng cao hiệu quả việc bảo hộ quyền tác giả trong hoạt động xuất bản sách tại Việt Nam trong thời gian tới.
Từ khóa: Bản quyền; tổ chức quản lý tập thể; quyền sao chép; sách xuất bản
Tra cứu bài báo