Việt Nam trước thềm cộng đồng kinh tế Asean

KT&PT, số 221 (II), tháng 11 năm 2015, tr. 95-101
Tóm tắt: Việt Nam là một trong những nền kinh tế đang phát triển trong khối ASEAN. Vì vậy trước khi Cộng đồng kinh tế ASEAN bắt đầu thực hiện các khung quy định pháp lý chính thức vào cuối năm 2015 thì Việt Nam sẽ có các lợi thế cũng như phải đối mặt với không ít trở ngại. Từ đó, bài viết đưa ra một số đề xuất nhằm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Cộng đồng kinh tế ASEAN; tăng tính chủ động của các doanh nghiệp Việt Nam; đồng thời Nhà nước cần hỗ trợ về thông tin hội nhập để nâng cao tính hiệu quả bảo hộ cho các yếu tố trong nước trước sự tương tác với các khối kinh tế trong cộng đồng khu vực.
Từ khóa: AEC, Việt Nam, Doanh nghiệp, Thuận lợi, Khó khăn
Tra cứu bài báo