Xây dựng thủ tục rút gọn trong giải quyết các tranh chấp dân sự ở Việt Nam

KT&PT, số 221 (II), tháng 11 năm 2015, tr. 21-27
Tóm tắt: Xây dựng thủ tục rút gọn trong tố tụng dân sự ở Việt Nam đang là một trong những vấn đề nóng của hoạt động lập pháp ở Việt Nam. Hiện tượng này xuất phát từ thực trạng pháp luật và thực trạng áp dụng pháp luật trong giải quyết các tranh chấp dân sự thời gian qua. Thủ tục rút gọn trong tố tụng dân sự được hình thành trên cơ sở đơn giản hóa thủ tục tố tụng thông thường nhằm giải quyết một số loại vụ việc cụ thể một cách nhanh gọn, hiệu quả. Bài viết của tác giả về “Xây dựng thủ tục rút gọn trong giải quyết các tranh chấp dân sự ở Việt Nam” phân tích về thực trạng quy trình tố tụng dân sự (quy trình giải quyết các tranh chấp dân sự) ở Việt Nam, xác định nhu cầu xây dựng thủ tục rút gọn trong giải quyết các tranh chấp dân sự ở Việt Nam, đồng thời phân tích nội dung cơ bản của pháp luật về thủ tục rút gọn trong tố tụng dân sự tại dự thảo sửa đổi Bộ Luật tố tụng dân sự hiện hành.
Từ khóa: Tố tụng dân sự, thủ tục rút gọn, giải quyết tranh chấp dân sự
Tra cứu bài báo