Ảnh hưởng của một số yếu tố đến giảm nghèo ở vùng Tây Bắc

KT&PT, số 222 (II), tháng 12 năm 2015, tr. 32-43
Tóm tắt: Nghiên cứu này tập trung phân tích các ảnh hưởng của hoạch định chính sách, tổ chức triển khai thực hiện chính sách, đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội và năng lực cạnh tranh tỉnh đến giảm nghèo ở vùng Tây Bắc. Kết quả đã chỉ ra rằng: các yếu tố trên đều có ảnh hưởng rất lớn đến giảm nghèo. Để giảm nghèo bền vững cần thiết phải đổi mới công tác hoạch định chính sách, hoàn thiện hệ thống tổ chức thực thi chính sách theo hướng nâng cao năng lực tổ chức, phối hợp kết hợp, quản lý sự thay đổi, xây dựng, quản lý, giám sát và đánh giá dự án giảm nghèo và phân cấp, Ưu tiên đầu tư cho các vùng khó khăn, bố trí, sắp xếp lại dân cư ở những vùng thưa thớt để tăng hiệu quả đầu tư; Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh góp phần giảm nghèo bền vững.
Từ khóa: Vùng Tây Bắc, hoạch định, thực thi chính sách, điều kiện tự nhiên, chỉ số cạnh tranh tỉnh, giảm nghèo
Tra cứu bài báo