Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp phát triển các nguồn lực sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk

KT&PT, số 222 (II), tháng 12 năm 2015, tr. 44-50
Tóm tắt: Những năm gần đây ở tỉnh Đắk Lắk các nguồn lực sinh kế của đồng bào dân tộc thiểu số đã được cải thiện nhưng vẫn còn nhiều hạn chế. Nguồn lực tự nhiên như đất, nguồn nước, rừng,…bị suy giảm; khó tiếp cận các dịch vụ xã hội; nguồn lực con người bị hạn chế bởi trình độ văn hóa; tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề thấp và thiếu việc làm đã làm hạn chế tài sản vật chất và nguồn lực tài chính. Cơ sở hạ tầng thiếu và yếu đã ảnh hưởng tới sản xuất, thu nhập và đời sống của đồng bào. Vấn đề đặt ra là cần đánh giá đúng để đề xuất các giải pháp phát triển các nguồn lực sinh kế giúp đồng bào phát triển sinh kế như: cải thiện nguồn lực tự nhiên; nâng cao chất lượng nguồn lực con người; bảo tồn và phát triển các di sản văn hóa; phát triển nguồn lực vật chất; hỗ trợ tăng cường nguồn lực tài chính; đổi mới cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển đối với đồng bào dân tộc thiểu số trong thời gian tới.
Từ khóa: Dân tộc thiểu số; nguồn lực; phát triển; sinh kế
Tra cứu bài báo