Giải pháp nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ của các hợp tác xã nông nghiệp ngoại thành Hà Nội: Trường hợp nghiên cứu tại xã Vân Nội, huyện Đông Anh, Hà Nội

KT&PT, số 222 (II), tháng 12 năm 2015, tr. 68-75
Tóm tắt: Kết quả nghiên cứu 60 hộ nông dân xã Vân Nội cho thấy dịch vụ bảo vệ thực vật và khuyến nông được trên 80% hộ xã viên sử dụng, hộ không phải thành viên Hợp tác xã sử dụng 2 loại dịch vụ này ít hơn 40%; đánh giá của hộ nông dân về các dịch vụ của 3 Hợp tác xã tập trung vào hai luồng ý kiến tốt và trung bình. Mô hình logistic khẳng định giới tính chủ hộ, mức độ đáp ứng dịch vụ, chất lượng dịch vụ, thái độ phục vụ của cán bộ Hợp tác xã là những yếu tố ảnh hưởng tới quyết định sử dụng dịch vụ của hộ dân. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ của Hợp tác xã tại Vân Nội được đề xuất là: (i) Hợp tác xã cần mở rộng, đa dạng hóa dịch vụ; (ii) Thay đổi cách thức cung cấp dịch vụ thủy nông và khuyến nông theo hướng dựa trên nhu cầu của hộ nông dân; (iii) Tuyên truyền, thay đổi nhận thức của cán bộ Hợp tác xã để hoạt động cung ứng dịch vụ tốt hơn.
Từ khóa: Dịch vụ nông nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp, hộ nông dân
Tra cứu bài báo