Ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản ở huyện Nông Cống tỉnh Thanh Hóa: Thực trạng và giải pháp

KT&PT, số 222 (II), tháng 12 năm 2015, tr. 94-100
Tóm tắt: Nghiên cứu này nhằm đánh giá thực trạng tình hình triển khai ký quỹ môi trường trong khai thác khoáng sản ở huyện Nông Cống – nơi có nguồn tài nguyên khoáng sản khá phong phú. Kết quả nghiên cứu cho thấy công tác ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường đã được triển khai trên địa bàn huyện theo quy định của Chính phủ và đạt được những kết quả đáng kể với 82,8% doanh nghiệp khai thác khoáng sản đăng ký nộp quỹ và tổng số tiền ký quỹ giai đoạn 2011-2014 đạt 3,6 tỷ VND. Mặc dù vậy việc triển khai ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường trên địa bàn huyện vẫn còn khá nhiều bất cập. Nghiên cứu đã đề xuất một số giái pháp chủ yếu để hoàn thiện công tác ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường trên địa bàn huyện như xây dựng cơ chế ký quỹ hợp lý, nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp, thay đổi cách tính lãi suất đối với khoản tiền ký quỹ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.
Từ khóa: Ký quỹ, bảo vệ môi trường, khai thác khoáng sản, huyện Nông Cống
Tra cứu bài báo