Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật

KT&PT, số 222 (II), tháng 12 năm 2015, tr. 9-17
Tóm tắt: Mục tiêu của bài viết nhằm hệ thống hóa và phát triển lý luận và thực tiễn về quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật. Đó được hiểu là hệ thống các triết lý, chính sách và hoạt động chức năng về thu hút, phát triển, và duy trì nguồn nhân lực nhằm tăng cường sự cống hiến theo định hướng phù hợp với chiến lược của doanh nghiệp, người lao động và xã hội; chịu ảnh hưởng bởi 3 nhóm yếu tố: Môi trường bên ngoài, bản thân người lao động và doanh nghiệp. Để quản trị đạt hiệu quả, nhà quản trị cần có quan điểm, nhận thức đúng đắn về vai trò của nguồn nhân lực, ngoài ra cũng cần tập trung vào các chính sách thu hút nhân tài, phát triển năng lực và tạo lập môi trường làm việc an toàn cũng như có các chế độ đãi ngộ tốt. Bài viết cũng thảo luận kinh nghiệm thực tiễn từ một số tập đoàn kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật lớn trên thế giới và trong nước để chỉ ra các bài học cho các doanh nghiệp kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật của Việt Nam.
Từ khóa: Nguồn nhân lực; quản trị nguồn nhân lực; doanh nghiệp; thuốc bảo vệ thực vật
Tra cứu bài báo