Năng lực và hoạt động của hợp tác xã nông lâm ngư nghiệp: Thực trạng và giải pháp

KT&PT, số 222 (II), tháng 12 năm 2015, tr. 18-24
Tóm tắt: Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu về hiện trạng năng lực và hoạt động của hợp tác xã nông lâm ngư nghiệp ở Việt Nam, dựa trên khảo sát 64 hợp tác xã đại diện và thảo luận với các cơ quan quản lý nhà nước các cấp, cơ quan hỗ trợ phát triển hợp tác xã. Nghiên cứu chỉ ra rằng, trình độ cán bộ quản lý hợp tác xã thấp, chưa đáp ứng yêu cầu hoạt động của hợp tác xã trong điều kiện kinh tế thị trường. Giá trị tài sản và vốn của hợp tác xã còn thấp. Hoạt động hỗ trợ thành viên tiêu thụ sản phẩm còn hạn chế. Nghiên cứu cũng đưa một số khuyến nghị nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động cho các hợp tác xã nông lâm ngư nghiệp như: đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ quản lí hợp tác xã; tạo điều kiện cho các hợp tác xã tiếp cận vốn; có chính sách ưu đãi cho hợp tác xã cung cấp dịch vụ phục vụ cộng đồng.
Từ khóa: năng lực, hoạt động, dịch vụ, hợp tác xã, nông nghiệp
Tra cứu bài báo