Nông nghiệp đa chức năng ở đô thị: Những vấn đề lý luận và thực tiễn

KT&PT, số 222 (II), tháng 12 năm 2015, tr. 2-8
Tóm tắt: Cùng với quá trình đô thị hóa, nông nghiệp đô thị cũng đang có sự chuyển biến để đáp ứng với những thay đổi về chính trị, kinh tế, xã hội và môi trường. Quá trình đô thị hóa nhanh chóng dẫn đến sự gia tăng về tình trạng nghèo đói ở đô thị và tình trạng mất an toàn thực phẩm. Do vậy, nhu cầu thị trường đô thị về một sản phẩm sạch đã kích thích sự phát triển của các hệ thống nông nghiệp đa chức năng ở các khu vực nội đô cũng như các khu vực ven đô thị. Sự phát triển của nông nghiệp đô thị đa chức năng bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi sự năng động của xã hội đô thị, các hệ thống chính trị, kinh tế, sinh thái và không gian mà nó được kết nối. Ngoài chức năng chính là nguồn cung cấp thực phẩm và tạo nguồn thu nhập ở các thành phố, nông nghiệp đô thị còn đóng vai trò trong môi trường, cảnh quan và quản lý đa dạng sinh học và cung cấp các dịch vụ giải trí. Dựa trên nguồn tài liệu thứ cấp cần thiết, bài viết tập trung luận giải cơ sở lý luận về phát triển nông nghiệp đa chức năng ở đô thị và phân tích những kinh nghiệm phát triển nông nghiệp đô thị ở trong và ngoài nước, trên cơ sở đó rút ra một số bài học cho phát triển nông nghiệp đô thị ở Việt Nam.
Từ khóa: Đa chức năng; đô thị; nông nghiệp
Tra cứu bài báo