Phân tích lợi ích- chi phí giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ chất thải chăn nuôi lợn của các trang trại ở huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

KT&PT, số 222 (II), tháng 12 năm 2015, tr. 85-93
Tóm tắt: Trong những năm qua sự phát triển ngành chăn nuôi lợn ở huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên đã góp phần quan trọng vào công cuộc tái cơ cấu nền nông nghiệp của Tỉnh và cải thiện thu nhập của người chăn nuôi. Hoạt động chăn nuôi lợn phát triển cũng đồng nghĩa với việc ngày càng nhiều chất thải thải ra môi trường. Chất thải chăn nuôi lợn có chứa các hợp chất có giá trị tiềm năng cho các hoạt động khác trong nông nghiệp và cho xã hội. Tuy nhiên, để tận dụng tiềm năng này một cách có lợi thường gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, trong thực tế, người ta thường chú ý đến việc giảm lượng chất thải chăn nuôi thải vào môi trường hơn là tận dụng chúng vào nhiều mục đích khác nhau. Các chủ trang trại chăn nuôi lợn ở Khoái Châu áp dụng 3 biện pháp chủ yếu để xử lý chất thải chăn nuôi gồm thu gom chất thải rắn, dùng men vi sinh vật và xây hầm biogas. Kết quả nghiên cứu cho thấy, phương án sử dụng men vi sinh vật đem lại lợi ích kinh tế cao hơn so với 2 phương án còn lại, song xét về lợi ích môi trường trong dài hạn thì phương án sử dụng hầm biogas có hiệu quả cao hơn cho các trang trại chăn nuôi và tỷ suất lợi nhuận đạt cao nhất trong 3 phương án.
Từ khóa: Lợi ích; chi phí; chất thải; chăn nuôi; trang trại
Tra cứu bài báo