Tình hình thực thi pháp luật về kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Thái Bình

KT&PT, số 222 (II), tháng 12 năm 2015, tr. 101-109
Tóm tắt: Kết quả nghiên cứu tại Thái Bình cho thấy hệ thống luật pháp của Nhà nước cũng như các văn bản cụ thể hóa trong lĩnh vực quản lý kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật được ban hành khá kịp thời và cập nhật với những thay đổi của thị trường. Tuy nhiên, trong thực hiện bộc lộ nhiều bất cập do hệ thống chính sách chồng chéo, công tác thanh kiểm tra chưa thực sự nghiêm minh, mức xử phạt thấp so với lợi nhuận thu được, lực lượng các bộ thanh tra vừa thiếu về số lượng lại yếu về chuyên môn, nhận thức của người kinh doanh và người sử dụng thuốc về luật pháp chưa cao. Thực tế chỉ ra rằng tình trạng vi phạm về điều kiện sản xuất kinh doanh, danh mục thuốc và niêm yết giá còn phổ biến. Để khắc phục tình trạng này, các giải pháp cần thiết mà nghiên cứu chỉ ra là: hoàn thiện chính sách; nâng cao nhận thức và trách nhiệm; nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền và tăng cường phối hợp trong quản lý hoạt động kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh.
Từ khóa: Thực thi pháp luật, kinh doanh, thuốc bảo vệ thực vật, Thái Bình
Tra cứu bài báo