Cung tiền và lạm phát ở Việt Nam: Tiếp cận từ mô hình phương trình cấu trúc

KT&PT, số 222, tháng 12 năm 2015, tr. 12-21
Tóm tắt: Bài viết này đề cập tới mối quan hệ của cung tiền với lạm phát ở Việt Nam. Trên cơ sở kênh truyền dẫn tiền tệ, mô hình phương trình cấu trúc (SEM) được vận dụng để mô tả chuỗi tác động liên hoàn từ cung tiền tới kênh truyền dẫn và từ kênh truyền dẫn tới lạm phát ở Việt Nam. Sử dụng số liệu từ Ngân hàng Thế giới cho giai đoạn từ quý I năm 1995 tới quý I năm 2015, bài viết tiến hành mô tả mối quan hệ và ước lượng sự tác động theo đường dẫn từ cung tiền-kênh truyền dẫn-lạm phát. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm cho thấy lãi suất và tỷ giá là hai kênh chính đảm bảo cung tiền sẽ giúp kiểm soát mục tiêu lạm phát ở Việt Nam.
Từ khóa: Lạm phát, cung tiền, kênh truyền dẫn tiền tệ, chính sách tiền tệ (CSTT), tín dụng, tỷ giá hối đoái
Tra cứu bài báo