Hợp tác tài chính tiền tệ trong ASEAN+3: Nội dung cam kết, thực trạng và triển vọng

KT&PT, số 222, tháng 12 năm 2015, tr. 45-52
Tóm tắt: Bài viết trình bày bối cảnh ra đời, nội dung cam kết và phân tích thực trạng tiến trình hợp tác tài chính tiền tệ trong ASEAN+3 và các vấn đề đặt ra trong tương lai. Hợp tác tài chính tiền tệ trong ASEAN+3 đã có những thay đổi cơ bản trên cả Sáng kiến Chiang Mai (CMI) và Sáng kiến Phát triển Thị trường Trái phiếu Châu Á, trong đó, CMI đã có sự thay đổi cơ bản từ chỗ là các BSAs song phương độc lập sang thể chế đa phương CMIM được tiến hành theo một thể thức linh hoạt hơn và dựa trên các quyết định tập thể. Hợp tác tài chính tiền tệ ASEAN+3 sẽ mang lại lợi ích cho các quốc gia thành viên thông qua việc thúc đẩy hơn nữa các mối liên hệ thương mại và đầu tư cũng như tăng cường sự ổn định về kinh tế và tài chính. Tuy nhiên, do những khác biệt về kinh tế và chính sách, các nước đang phát triển như Việt Nam cần chuẩn bị tốt hơn cả về thể chế và kinh tế, tăng cường tham gia hơn nữa vào các cơ chế trao đổi thông tin và đối thoại chính sách khu vực để cập nhật, nâng cao năng lực phân tích và dự báo kinh tế nhằm chuẩn bị cho sự tham gia sâu rộng vào hợp tác tài chính tiền tệ khu vực trong tương lai.
Từ khóa: Hợp tác tài chính tiền tệ, CMIM, AMRO, ASEAN+3
Tra cứu bài báo