Mối quan hệ phi tuyến giữa thu nhập và tham nhũng tại các nền kinh tế chuyển đổi

KT&PT, số 222, tháng 12 năm 2015, tr. 62-70
Tóm tắt: Bài viết này khảo sát mối quan hệ phi tuyến giữa thu nhập và tham nhũng tại các quốc gia có nền kinh tế chuyển đổi. Với mục tiêu này, nghiên cứu đưa vào mô hình biến bình phương của biến thu nhập cùng với việc kiểm soát các biến kinh tế xã hội và khung thể chế các quốc gia. Để đánh giá hệ số hồi quy của các biến trong mô hình, tác giả sử dụng mô hình hiệu ứng cố định cho dữ liệu bảng. Bên cạnh đó, để đảm bảo tính vững cho các ước lượng, phương pháp GLS và 2SLS cũng được sử dụng trong các kết quả ước lượng. Kết quả nghiên cứu chứng minh có sự xuất hiện của hiệu ứng phi tuyến trong mối quan hệ này. Nghĩa là, thu nhập tăng lên sẽ làm tăng tham nhũng ở giai đoạn đầu của thời kỳ chuyển đổi, nhưng sau đó nền kinh tế chuyển sang giai đoạn phát triển ổn định, tăng thu nhập sẽ giúp giảm thiểu nạn tham nhũng.
Từ khóa: Tham nhũng; thu nhập; FEM; GLS; 2SLS
Tra cứu bài báo