Tác động của phát triển thị trường tài chính đến đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam: Tiếp cận bằng trọng số ENTROPY và mô hình ARDL

KT&PT, số 222, tháng 12 năm 2015, tr. 35-44
Tóm tắt: Bài viết này phân tích tác động của phát triển thị trường tài chính lên đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam. Phương pháp nghiên cứu và số liệu dựa vào trọng số Entropy và mô hình hồi quy phân phối trễ (ARDL). Nghiên cứu được phân tích trên hai góc độ ngắn hạn và dài hạn. Kết quả nghiên cứu cho thấy phát triển thị trường tài chính là nhân tố tích cực thu hút nguồn vốn FDI.
Từ khóa: Phát triển thị trường tài chính, đầu tư trực tiếp nước ngoài, mô hình ARDL
Tra cứu bài báo