Tác động vĩ mô và bất ổn tài chính đến vốn đệm của các ngân hàng thương mại tại các quốc gia ASEAN+

KT&PT, số 222, tháng 12 năm 2015, tr. 53-61
Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu tác động của môi trường vĩ mô và biến động của thị trường tài chính đến vốn đệm, hay còn gọi là vốn dự trữ để phòng ngừa rủi ro của các ngân hàng thương mại tại các quốc gia ASEAN+ trong giai đoạn 2005-2014. Nghiên cứu cũng phân tích chi phí điều chỉnh vốn bằng việc áp dụng mô hình điều chỉnh từng phần và ước lượng System GMM cho dữ liệu bảng. Kết quả nghiên cứu cho thấy tính chất ngược chu kỳ của vốn đệm, do chi phí điều chỉnh tỷ lệ an toàn vốn khá cao, ngân hàng có xu hướng duy trì mức vốn đệm cao để dự phòng những cú sốc trong giai đoạn kinh tế khó khăn và thị trường tài chính có nhiều biến động. Tuy nhiên, mức vốn đệm phụ thuộc đáng kể vào quy mô, lợi nhuận, tăng trưởng tín dụng, và khả năng chấp nhận rủi ro của mỗi ngân hàng. Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu cũng có ảnh hưởng tiêu cực đến vốn của các ngân hàng, tuy nhiên Ngân hàng Trung ương ở các quốc gia ASEAN đã can thiệp kịp thời thông qua cắt giảm lãi suất nhằm hạn chế suy thoái kinh tế.
Từ khóa: Vốn đệm, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, tính chất ngược chu kỳ, bất ổn tài chính
Tra cứu bài báo