Các nhân tố tác động đến đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam

KT&PT, số 223 (II), tháng 01 năm 2016, tr. 90-96
Tóm tắt: Kể từ khi luật đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ban hành năm 1987, khu vực FDI đã đóng vai trò quan trọng vào sự phát triển kinh tế Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và Việt Nam đang trên ngưỡng cửa gia nhập các hiệp định và các cộng đồng tự do thương mại mới. Với việc áp dụng mô hình lực hấp dẫn, bài nghiên cứu nhằm mục đích xác định một số yếu tố ảnh hưởng đến việc thu hút FDI vào Việt Nam dựa trên số liệu của 16 quốc gia đối tác FDI chủ yếu của Việt Nam từ năm 2003 đến 2014. Kết quả thực nghiệm cho thấy khoảng cách địa lý cùng tổng sản phẩm quốc nội (GDP), tổng sản phẩm quốc nội bình quân đầu người (GDP per capita), độ mở thương mại và chi phí lao động có tác động đáng kể đến thu hút FDI. Kết quả thực nghiệm cung cấp cái nhìn có chiều sâu để đưa ra các khuyến nghị về chính sách giúp thúc đấy dòng vốn FDI vào Việt Nam trong tương lai.
Từ khóa: Đầu tư trực tiếp nước ngoài, yếu tố quyết định FDI, mô hình lực hấp dẫn trong kinh tế
Tra cứu bài báo