Cơ sở lý luận và thực tiễn về xác định ngành mũi nhọn kinh tế

KT&PT, số 223 (II), tháng 01 năm 2016, tr. 83-89
Tóm tắt: Bài viết này luận giải những vấn đề lý luận về ngành mũi nhọn kinh tế và phân tích thực trạng xác định ngành mũi nhọn kinh tế ở Việt Nam trong thời gian qua. Kết quả cho thấy Việt Nam đã hình thành được một số ngành mũi nhọn kinh tế dựa vào tiềm năng nhưng còn nhiều bất cập trong việc hoạch định chiến lược, quy hoạch và phương pháp xác định ngành mũi nhọn kinh tế. Bài viết còn đề xuất một số giải pháp nhằm lựa chọn đúng đắn ngành mũi nhọn kinh tế, phù hợp với thực tiễn nước ta trong thời gian tới.
Từ khóa: Ngành mũi nhọn kinh tế
Tra cứu bài báo