Đánh giá tác động của kiều hối đến hoạt động đầu tư trong nước tại Việt Nam giai đoạn 2000- 2014

KT&PT, số 223 (II), tháng 01 năm 2016, tr. 42-47
Tóm tắt: Trong vòng 20 năm trở lại đây, số lượng công nhân di cư của Việt Nam tăng trưởng liên tục, phát sinh theo một khoản tiền gửi đáng kể, đồng hành cùng với dòng vốn do kiều bào định cư và làm việc tại nước ngoài tạo nên dòng chảy kiều hối mạnh mẽ về Việt Nam. Thông qua các số liệu và nhận định được tổng hợp trong bài viết này, có thể thấy rằng dòng chảy kiều hối phát triển bền vững hơn và đáng kể hơn so với các nguồn vốn khác trong thời kỳ khủng hoảng, trở thành nguồn lực hỗ trợ cho các hộ gia đình gia tăng tiết kiệm hoặc đầu tư phát triển, nguồn lực điều kiện tài chính cho các hộ gia đình tham gia các hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh, hoặc đầu tư cho tài sản cố định, cho nguồn nhân lực, qua đó thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế.
Từ khóa: kiều hối, FDI, ODA, đầu tư, hộ gia đình
Tra cứu bài báo