Hoàn thiện chính sách về kiều hối nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển kinh tế Việt Nam

KT&PT, số 223 (II), tháng 01 năm 2016, tr. 4-9
Tóm tắt: Bài viết này tập trung phân tích đánh giá thực trạng chính sách thu hút và sử dụng kiều hối tại Việt Nam. Các chính sách liên quan đến kiều hối có thể chia thành hai nhóm: Thứ nhất là nhóm chính sách về ngoại hối (có liên quan đến dòng chảy kiều hối) và thứ 2 là nhóm chính sách liên quan đến môi trường đầu tư (ảnh hưởng đến mục tiêu và phương thức sử dụng kiều hối). Trên cơ sở phân tích thực trạng, bài viết đề xuất 3 nhóm khuyến nghị giải pháp hoàn thiện chính sách thu hút và sử dụng kiều hối trong thời gian tới. Các khuyến nghị giải pháp bao gồm: (i) các chính sách liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài; (ii) Chính sách đối với lao động xuất khẩu; (iii) Các chính sách liên quan đến môi trường đầu tư.
Từ khóa: Kiều hối; đầu tư; chính sách
Tra cứu bài báo