Nhận thức cơ bản về dòng kiều hối vào các quốc gia

KT&PT, số 223 (II), tháng 01 năm 2016, tr. 48-53
Tóm tắt: Kiều hối có vai trò quan trọng đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế của các quốc gia, kiều hối cung cấp nguồn ngoại tệ ổn định, giúp cải thiện cán cân thanh toán, cung cấp nguồn vốn cho đầu tư phát triển, cải thiện mức sống… Bài viết này giới thiệu nhận thức cơ bản về dòng kiều hối vào các quốc gia. Các đặc điểm của kiều hối bao gồm: kiều hối gắn với di cư và di chuyển lao động, kiều hối chảy từ quốc gia phát triển đến quốc gia đang phát triển, tần suất và thời gian gửi nhận kiều hối, quy mô kiều hối gửi về và sử dụng để đầu tư thường nhỏ, kiều hối là khoản tiền thật, là khoản tài trợ không hoàn lại và hầu như không chịu chi phí, lượng kiều hối gắn với đặc điểm nhân khầu học… Để quản lý tốt dòng kiều hối, các tiêu chí phân loại kiều hối cần được sử dụng như theo kênh chuyển tiền, theo chủ thể gửi tiền, theo quốc gia gửi tiền, theo hình thái tài sản, theo mục đích sử dụng.
Từ khóa: Kiều hối, kênh chính thức, kênh phi chính thức, đặc điểm, phân loại.
Tra cứu bài báo