Nhân tố ảnh hưởng đến khả năng thu hút FDI trong bối cảnh hội nhập quốc tế: Phân tích trường hợp của Việt Nam

KT&PT, số 223 (II), tháng 01 năm 2016, tr. 68-75
Tóm tắt: Mỗi một quốc gia khi thực hiện chiến lược thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đều phải dựa trên những nhân tố lợi thế so sánh của quốc gia mình. Việc đảm bảo, duy trì những nhân tố thúc đẩy và hạn chế những nhân tố kìm hãm sẽ là tiền đề tốt cho việc thu hút ngày càng nhiều luồng vốn FDI có chất lượng. Nghiên cứu điểm lại tình hình thu hút FDI của Việt Nam trong thời gian qua cũng như phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến thu hút FDI. Từ đó, đưa ra những khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng nguồn vốn FDI vào Việt Nam thời gian tới.
Từ khóa: Thu hút FDI, hội nhập quốc tế, đầu tư trực tiếp nước ngoài
Tra cứu bài báo