Tác động của kiều hối đến tiêu dùng và mức sống dân cư Việt Nam giai đoạn 2000- 2014

KT&PT, số 223 (II), tháng 01 năm 2016, tr. 18-23
Tóm tắt: Trong những năm qua kiều hối đóng vai trò quan trọng với việc nâng cao mức sống và tiêu dùng của người dân Việt Nam, phát triển sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động, tăng GDP bình quân đầu người. Tuy nhiên, kiều hối vẫn tác động tiêu cực như: Làm gia tăng khoảng cách chênh lệch thu nhập giữa nhóm dân cư trong nước, tác động đến thay đổi hành vi tiêu dùng của các chủ thể nhận được kiều hối, chưa đóng vai trò như là một nguồn vốn quan trọng để tài trợ vốn cho các hoạt động đầu tư trong nước. Bài viết này đề cập đến một số giải pháp về pháp lý nhằm tăng cường thu hút dòng kiều hối; định hướng, khuyến khích các chủ thể nhận kiều hối tăng cường đầu tư vào các hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước.
Từ khóa: Kiều hối, tiêu dùng, đầu tư, mức sống dân cư.
Tra cứu bài báo