Tác động của kiều hối đến tổng đầu tư tại Việt Nam

KT&PT, số 223 (II), tháng 01 năm 2016, tr. 10-17
Tóm tắt: Để tăng trưởng kinh tế cao thì vốn đầu tư là yếu tố vật chất có tính quyết định. Trong các nguồn lực thì kiều hối là kênh ngoại tệ mạnh cho đất nước, là một trong hai nguồn vốn (cùng với dòng vốn FDI) chiếm tỷ trọng lớn nhất trong số các nguồn vốn từ bên ngoài vào Việt Nam và có xu hướng tăng lên qua các năm, có vai trò quan trọng đối với tiết kiệm, đầu tư, tăng trưởng và xoá đói giảm nghèo... Thời gian qua, nguồn kiều hối về Việt Nam mỗi năm hàng chục tỷ USD, song chủ yếu đầu tư vào lĩnh vực bất động sản, chứng khoán hoặc gửi tiết kiệm, tiêu dùng; phần đầu tư cho sản xuất kinh doanh chưa nhiều. Vì thế muốn hướng nguồn kiều hối đầu tư vào những lĩnh vực sản xuất tạo lợi nhuận bền vững hay những hoạt động khác mang lại lợi ích cho nền kinh tế, chính phủ cần có những chính sách đầu tư dành riêng cho kiều bào.
Từ khóa: Kiều hối, tác động, đầu tư
Tra cứu bài báo