Đánh giá 5 năm thực hiện khâu đột phá chiến lược về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa

KT&PT, số 223, tháng 01 năm 2016, tr. 2-10
Tóm tắt: Bài viết này đánh giá lại những kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện khâu đột phá chiến lược về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và phân tích chất lượng thể chế của Việt Nam dựa trên các chỉ số đo lường thể chế và quản trị toàn cầu phổ biến của thế giới. Từ đó, bài viết kết luận mặc dù đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận, việc hoàn thiện thể chế trong thời gian qua diễn ra chậm, thiếu đồng bộ, và mới chỉ tập trung chủ yếu ở khâu xây dựng khuôn khổ luật pháp. Nhiệm vụ đặt ra cho 5 năm tới là phải tiến hành cải cách đồng bộ cả ba mặt: hệ thống luật pháp, cơ chế và bộ máy thực thi luật pháp. Trong đó, trọng tâm cần đặt vào việc tăng cường tiếng nói của người dân và trách nhiệm giải trình của các cơ quan nhà nước.
Từ khóa: Thể chế kinh tế thị trường; chỉ số đo lường thể chế; hệ thống luật pháp; cơ chế; bộ máy.
Tra cứu bài báo