Nghiên cứu so sánh hình ảnh hai điểm đến di sản miền Trung: Hội An và Huế

KT&PT, số 223, tháng 01 năm 2016, tr. 71-79
Tóm tắt: Hình ảnh điểm đến du lịch không chỉ quyết định đến hành vi lựa chọn mà nó còn ảnh hưởng đến lòng trung thành của du khách. Hiểu biết cụ thể nhận thức của du khách về một điểm đến là nguồn thông tin rất giá trị cho việc ra quyết định. Do đó, nỗ lực để đo lường liên tục mức độ nhận thức và hình ảnh trong tất cả các phân khúc thị trường du khách là quan trọng trong tiếp thị và quản lý điểm đến. Những năm gần đây, khách du lịch nội địa ngày càng có ý nghĩa đối với việc phát triển du lịch của các thành phố trong nước. Nghiên cứu này tập trung vào phân tích, so sánh các yếu tố của hình ảnh lý trí và hình ảnh cảm xúc của hai điểm đến có những di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận là Hội An và Huế đối với phân khúc thị trường này. Từ đó các thành phố này sẽ có định hướng chiến lược định vị phát triển điểm đến, cả trong việc thiết kế sản phẩm và xúc tiến hiệu quả hơn.
Từ khóa: Hình ảnh điểm đến; hình ảnh lý trí; hình ảnh cảm xúc; di sản văn hóa; Huế, Hội An.
Tra cứu bài báo