Phản ứng của thị trường với thông tin thay đổi cổ phiếu trong danh mục quỹ FTSE trên thị trường chứng khoán Việt Nam

KT&PT, số 223, tháng 01 năm 2016, tr. 41-50
Tóm tắt: Nghiên cứu xem xét phản ứng của thị trường (giá và khối lượng giao dịch) với thông tin thay đổi cổ phiếu trong danh mục quỹ FTSE. Sử dụng dữ liệu thu thập trên Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh giai đoạn từ 2008 đến 2014 và phương pháp nghiên cứu sự kiện, kết quả cho thấy tồn tại lợi nhuận bất thường dương (giá tăng) đi kèm sự gia tăng trong khối lượng với sự kiện thêm cổ phiếu vào FTSE (trước và sau thông báo); và tồn tại lợi nhuận bất thường âm đi kèm với sự sụt giảm trong khối lượng ở giai đoạn trước khi có thông báo đối với sự kiện loại cổ phiếu ra khỏi FTSE. Hơn nữa, lợi nhuận bất thường âm tiếp tục tồn tại và đi kèm với sự gia tăng tích cực trong khối lượng từ ngày ra thông báo đến ngày thực hiện hoán đổi. Sau ngày thực hiện có sự phục hồi giá (lợi nhuận bất thường dương) và khối lượng giao dịch vẫn duy trì ở mức cao. Kết quả nghiên cứu hỗ trợ cho giả thuyết thay thế không hoàn hảo (Imperfect substitute hypothesis – ISH)
Từ khóa: Thay đổi cổ phiếu trong FTSE, thêm vào/loại ra trong FTSE, quỹ đầu tư nước ngoài.
Tra cứu bài báo