Sản xuất công nghiệp phi chính thức tại đô thị ở Việt Nam: Tập trung theo ngành hay đa dạng hóa?

KT&PT, số 223, tháng 01 năm 2016, tr. 21-28
Tóm tắt: Bài nghiên cứu này đánh giá tác động của kinh tế cụm đến phân bố của cơ sở sản xuất công nghiệp phi chính thức tại đô thị ở Việt Nam giai đoạn 2007-2012. Kết quả phân tích cho thấy các cơ sở sản xuất công nghiệp phi chính thức có xu hướng hình thành theo luồng phân bố của doanh nghiệp chính thức chứ không phải doanh nghiệp phi chính thức trong cùng ngành sản xuất. Bên cạnh đó, tác động của đa dạng hoá của các ngành công nghiệp đến phân bố của cơ sở sản xuất phi chính thức phụ thuộc vào từng ngành sản xuất khác nhau. Bài nghiên cứu cũng chỉ ra rằng các cơ sở sản xuất công nghiệp phi chính thức đang có xu hướng dịch chuyển từ các thành phố có tốc độ phát triển cao xuống các tỉnh ven biển. Kết quả từ bài nghiên cứu là những bằng chứng có giá trị cho quy hoạch phát triển đô thị nhằm điều tiết luồng phân bố của cơ sở sản xuất công nghiệp phi chính thức hướng đến tăng năng suất và đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.
Từ khóa: Đa dạng hoá, kinh tế cụm, kinh tế phi chính thức, tập trung theo ngành
Tra cứu bài báo