Tác động của chương trình thí điểm bảo hiểm tôm nuôi đến thu nhập của hộ nuôi tôm ở Bạc Liêu

KT&PT, số 223, tháng 01 năm 2016, tr. 80-89
Tóm tắt: Nghiên cứu này đánh giá tác động của chương trình thí điểm bảo hiểm tôm nuôi đến thu nhập của các hộ nuôi tôm ở Bạc Liêu sử dụng phương pháp phân tích điểm xu hướng (PSM). Kết quả cho thấy chương trình bảo hiểm nuôi tôm có tác động tích cực đến thu nhập của hộ tham gia bảo hiểm nuôi tôm. Kết quả nghiên cứu còn chỉ ra rằng các đặc điểm quan sát được của hộ như là trình độ học vấn của chủ hộ, diện tích ao nuôi, tham gia tập huấn kỹ thuật, thông tin về chương trình bảo hiểm nuôi tôm, và có thành viên trong gia đình làm việc ở địa phương có ý nghĩa trong mô hình đánh giá tác động của chương trình bảo hiểm nuôi tôm. Các giải pháp nhằm góp phần cải thiện tác động của chương trình thí điểm bảo hiểm nuôi tôm trên địa bàn bao gồm: (i) phổ biến sản phẩm bảo hiểm nuôi tôm; và (ii) hoàn thiện công tác đánh giá rủi ro. Bên cạnh đó, giải pháp kết hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nuôi tôm bao gồm: chất lượng con giống, đầu tư nâng cấp hệ thống kênh mương, hoàn thiện các công trình thủy lợi phục vụ hoạt động nuôi tôm, và tăng cường hỗ trợ kỹ thuật nuôi tôm.
Từ khóa: Bảo hiểm nông nghiệp; nuôi tôm; đánh giá tác động thu nhập; PSM; Bạc Liêu.
Tra cứu bài báo