Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong lĩnh vực nông nghiệp dưới góc nhìn người nông dân

KT&PT, số 223, tháng 01 năm 2016, tr. 29-40
Tóm tắt: Nghiên cứu được thực hiện dựa trên khảo sát 120 hộ nông dân chịu ảnh hưởng của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn 3 tỉnh Bắc Ninh, Phú Thọ và Nghệ An. Kết quả nghiên cứu cho thấy dưới góc nhìn của người nông dân, FDI không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân hộ nông dân mà còn ảnh hưởng đến địa phương - nơi họ sinh sống. Sự xuất hiện của doanh nghiệp FDI góp phần cải thiện cơ sở hạ tầng nông thôn, song cũng dẫn tới sự cạnh tranh trong việc sử dụng các dịch vụ chung, tác động tiêu cực tới môi trường và xã hội của địa phương. Đối với người nông dân, FDI nông nghiệp đem lại nhiều cơ hội việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống của người dân. Hợp đồng cung cấp nguyên liệu cũng được áp dụng để thể hiện mối liên kết giữa doanh nghiệp và hộ nông dân, nhưng chưa được triển khai rộng rãi và còn nhiều vi phạm. Để doanh nghiệp FDI tồn tại bền vững, đem lại lợi ích cho địa phương và cho người nông dân thì bản thân doanh nghiệp cần đầu tư, tăng cường công tác xử lý nước thải, rác thải ra môi trường; doanh nghiệp và người dân thông qua chính quyền địa phương, các hợp tác xã hoặc tổ nhóm hợp tác để cùng nhau xây dựng và thực hiện tốt hợp đồng nguyên liệu, đảm bảo lợi ích cho cả hai bên.
Từ khóa: Đầu tư trực tiếp nước ngoài, nông nghiệp, nông dân.
Tra cứu bài báo