Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin kế toán của các doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty mẹ- công ty con

KT&PT, số 224 (II), tháng 02 năm 2016, tr. 71-79
Tóm tắt: Nghiên cứu này tìm hiểu thực trạng công bố thông tin kế toán và các nhân tố ảnh hưởng đến việc công bố thông tin kế toán của các doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con đang hoạt động trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tác giả sử dụng chỉ số đo lường mức độ công bố thông tin kế toán trong báo cáo tài chính hợp nhất của 134 doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con. Kết quả cho thấy: mức độ công bố thông tin trong báo cáo tài chính hợp nhất ở mức khá; và có 5 nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin kế toán là quy mô thành viên Hội đồng quản trị, chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc, kiểm toán độc lập, quy mô doanh nghiệp và tỷ lệ sinh lời. Tuy nhiên, có 4 nhân tố không ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin là sở hữu của cổ đông nước ngoài, sở hữu của cổ đông nhà nước, đòn bẩy tài chính và số công ty con.
Từ khóa: Báo cáo tài chính hợp nhất, Công bố thông tin, Mô hình công ty mẹ - công ty con
Tra cứu bài báo