Công nghệ thông tin trong chia sẻ và phổ biến tri thức tại các doanh nghiệp sản xuất

KT&PT, số 224 (II), tháng 02 năm 2016, tr. 61-70
Tóm tắt: Quản trị tri thức nói chung, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị tri thức nói riêng, đang là vấn đề quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu thời gian gần đây. Trong phạm vi bài viết này, tác giả hệ thống hóa lý luận và phân tích thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chia sẻ và phổ biến tri thức tại các doanh nghiệp sản xuất, từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong chia sẻ, phổ biến tri thức giúp doanh nghiệp tối ưu hóa quá trình sản xuất, tiết kiệm chi phí cũng như gia tăng lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ trên thị trường.
Từ khóa: Chia sẻ tri thức, công nghệ thông tin, doanh nghiệp sản xuất, phổ biến tri thức, quản trị tri thức
Tra cứu bài báo