Đánh giá sự hài lòng của sinh viên về chất lượng hệ thống E-learning

KT&PT, số 224 (II), tháng 02 năm 2016, tr. 92-99
Tóm tắt: Nghiên cứu này được tiến hành với mục đích đánh giá sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng hệ thống E-learning, từ đó gợi ý một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hệ thống này. Kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng, nhóm tác giả tiến hành khảo sát trên 352 sinh viên đang sử dụng hệ thống E-learning tại các trường đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả phân tích hồi quy và kiểm định giả thuyết cho thấy có 3 yếu tố thuộc chất lượng hệ thống E-learning ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên theo thứ tự: (1) Chất lượng hệ thống, (2) Chất lượng dịch vụ và (3) Chất lượng thông tin.
Từ khóa: Chất lượng hệ thống E-learning, sự hài lòng của sinh viên
Tra cứu bài báo