Đo lường mức độ đa dạng hóa của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam

KT&PT, số 224 (II), tháng 02 năm 2016, tr. 10-17
Tóm tắt: Mục đích của bài viết này là phân tích đánh giá khả năng áp dụng các phương pháp đo lường đa dạng hóa để xác định mức độ đa dạng hóa của các doanh nghiệp niêm yết Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy các công ty niêm yết có thể sử dụng phép đo liên tục dựa trên số liệu về cơ cấu doanh thu của các lĩnh vực kinh doanh. Mặt khác, phép đo phân loại thể hiện mối quan hệ giữa các lĩnh vực trong một công ty đa ngành. Do đó, việc sử dụng kết hợp cả hai phép đo này cho phép phản ánh được sự đa dạng hóa của doanh nghiệp cả về chiều rộng (kích thước) lẫn chiều sâu (mức độ liên quan).
Từ khóa: Đa dạng hóa, đo lường, phân khúc, sự liên quan
Tra cứu bài báo