Một số giải pháp tài chính đối với giáo dục đại học ở Việt Nam

KT&PT, số 224 (II), tháng 02 năm 2016, tr. 18-22
Tóm tắt: Bài viết đề cập đến 4 bất cập chủ yếu trong tài chính giáo dục đại học hiện nay, đây là những yếu tố gây cản trở đến quá trình đổi mới của giáo dục đại học Việt Nam, đó là các khía cạnh: học phí, lương giảng viên, phân bổ ngân sách cho giáo dục và hỗ trợ tài chính cho người học. Dựa trên những bất cập được chỉ ra, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm giải quyết những bất cập nêu trên để góp ý cho vấn đề tài chính đối với giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay.
Từ khóa: Tài chính giáo dục đại học, đổi mới giáo dục đại học, cải cách giáo dục đại học
Tra cứu bài báo