Một số khuyến nghị nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận tài chính sau khi AEC hình thành

KT&PT, số 224 (II), tháng 02 năm 2016, tr. 54-60
Tóm tắt: Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) được hình thành đã và đang tạo ra nhiều cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) của Việt Nam. Bên cạnh các cơ hội như sẽ có nhiều kênh huy động nguồn vốn quốc tế với số lượng phong phú và đa dạng hơn; có nhiều cơ hội tiếp nhận luồng đầu tư mới; được hưởng chất lượng dịch vụ tài chính tốt hơn... thì các doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng phải đối mặt với nhiều thách thức mới như yêu cầu cao hơn về tính minh bạch trong hoạt động tài chính, phải chấp nhận các nguyên tắc và chuẩn mực tài chính quốc tế khắt khe hơn… Thông qua việc phân tích và đánh giá thực trạng các chính sách hỗ trợ tài chính của Chính phủ dành cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, đánh giá cơ hội và thách thức, cũng như những tác động của AEC đến khía cạnh vốn và tài chính của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, bài viết đưa ra một số khuyến nghị nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận được các nguồn tài chính tốt hơn, có hiệu quả hơn sau khi AEC hình thành.
Từ khóa: AEC; ASEAN; doanh nghiệp nhỏ và vừa; thị trường tài chính; hội nhập; cơ hội và thách thức
Tra cứu bài báo