Mức độ nhận thức và kỳ vọng của người học khi dự tuyển vào chương trình liên kết đào tạo quốc tế bậc đại học tại Việt Nam

KT&PT, số 224 (II), tháng 02 năm 2016, tr. 80-91
Tóm tắt: Nhiều nghiên cứu trên thế giới chỉ ra rằng nhận thức và sự kỳ vọng của người học có ảnh hưởng đến khả năng và mức độ thành công trong học tập của họ. Tại Việt Nam, việc lựa chọn dự tuyển vào các chương trình liên kết đào tạo quốc tế là một cơ hội đang ngày càng phát triển, tuy nhiên việc thành công trong các chương trình này cũng không phải là dễ dàng. Trong nghiên cứu này, tác giả dựa vào các mô hình lý thuyết của các nghiên cứu trước để xây dựng một khung lý thuyết chung về các yếu tố của nhận thức và kỳ vọng của người học. Qua khảo sát trên 188 thí sinh dự tuyển vào chương trình Cử nhân Quốc tế tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân, nghiên cứu chỉ ra mức độ nhận thức và kỳ vọng của thí sinh với từng tiêu chí trong khung lý thuyết. Kết quả nghiên cứu có thể giúp các nhà quản lý đưa ra định hướng cung cấp thông tin để tạo ra mức độ nhận thức và kỳ vọng phù hợp của người học.
Từ khóa: Nhận thức; kỳ vọng; sinh viên; liên kết đào tạo quốc tế; đại học
Tra cứu bài báo