Phân tích nhân tố ảnh hưởng mức học phí lớp chất lượng cao các trường đại học ở Việt Nam

KT&PT, số 224 (II), tháng 02 năm 2016, tr. 31-41
Tóm tắt: Nghiên cứu đánh giá tác động nhân tố tới mức học phí đại học chất lượng cao bằng phương pháp dữ liệu bảng với 13 trường có lớp chất lượng cao, dữ liệu chuỗi thời gian từ năm 2008 đến 2015, phân tích bằng phần mềm STATA (Statistics & Data). Nghiên cứu kiểm định mô hình 10 biến độc lập bằng so sánh ba mô hình Pooled OLS (Ordinary Least Squares), Fixed Effect và Random Effect; Sau đó sử dụng kiểm định Hausman lựa chọn mô hình, kiểm định Autocorrelation so sánh giá trị p-value, kiểm định hiện tượng tự tương quan và đa cộng tuyến mô hình; Đồng thời khắc phục khuyết tật mô hình bằng phương pháp GMM sai phân (Difference Generalized Method of Moments - GMM). Kết quả cho thấy: Số lượng thạc sĩ, diện tích trường đại học quan hệ thuận chiều với mức học phí; Trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, trường thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo có mức học phí cao hơn; Số sinh viên, số tiến sĩ, chuyên ngành đào tạo, số năm thành lập, xếp hạng của trường không tác động tới mức học phí.
Từ khóa: Học phí đại học; học phí lớp chất lượng cao; mức học phí
Tra cứu bài báo