Quy mô và chất lượng lao động tiểu thủ công nghiệp ở các nghề và làng nghề của Thừa Thiên Huế

KT&PT, số 224 (II), tháng 02 năm 2016, tr. 109-117
Tóm tắt: Dựa vào số liệu thứ cấp và sơ cấp (với 360 cơ sở sản xuất), kết quả nghiên cứu cho thấy rằng quy mô lao động tiểu thủ công nghiệp (TTCN) của các cơ sở điều tra không lớn, bình quân 5,42 người/cơ sở, lao động bán thời gian vẫn còn cao với tỷ lệ 33,21%. Chất lượng lao động ở các làng nghề của tỉnh Thừa Thiên Huế thấp, chủ yếu là lao động có tay nghề (82,35%) và lao động đang học việc (16,67%). Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra rằng phần lớn lao động của các cơ sở nghề ở tất cả các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế là lao động thuê ngoài (bình quân 68,45%). Đại đa số lao động của các cơ sở điều tra mới đạt trình độ Trung học cơ sở (THCS) (46,13%) và có đến 91,88% số lao động chưa qua đào tạo. Do đó, cần thực hiện một số giải pháp như tổ chức các lớp tập huấn, các hội chợ lao động và việc làm, thay đổi nhận thức thuê lao động của các cơ sở sản xuất; xây dựng chiến lược chi tiết về nâng cao chất lượng nguồn lao động.
Từ khóa: Quy mô và chất lượng lao động, nghề và làng nghề, Thừa Thiên Huế
Tra cứu bài báo