Rủi ro và lợi nhuận: Trường hợp của các ngân hàng Thương mại Châu Á

KT&PT, số 224 (II), tháng 02 năm 2016, tr. 118-126
Tóm tắt: Mục đích nghiên cứu nhằm đánh giá tác động của rủi ro đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại Châu Á. Sử dụng thông tin của 163 ngân hàng thương mại niêm yết trong giai đoạn 2000-2013, kết quả nghiên cứu chỉ ra 4 nhân tố rủi ro gồm rủi ro thị trường, rủi ro đặc thù, rủi ro tín dụng, rủi ro tổng thể tác động đến lợi nhuận ngân hàng thương mại Châu Á. Kết quả nghiên cứu này là cơ sở gợi ý chính sách cho các nhà đầu tư, nhà quản lý nâng cao hiệu quả hoạt động ngân hàng thông qua hạn chế rủi ro.
Từ khóa: Rủi ro ngân hàng, lợi nhuận ngân hàng, ngân hàng thương mại Châu Á
Tra cứu bài báo