Tác động tràn của FDI tới đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp Việt Nam

KT&PT, số 224 (II), tháng 02 năm 2016, tr. 2-9
Tóm tắt: Bên cạnh các tác động trực tiếp tới tăng trưởng kinh tế, sự có mặt của FDI có tác động tới quá trình đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp. Bài viết sử dụng mô hình kinh tế lượng để ước lượng tác động tràn của FDI tới đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp Việt Nam. Kết quả cho thấy, qui mô, loại hình doanh nghiệp, hoạt động R&D, trình độ lao động đều có tác động ở mỗi loại hình đổi mới công nghệ của doanh nghiệp Việt Nam. Từ đó, bài báo tập trung trình bày một số giải pháp cơ bản để đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế hiện nay. Đó là giải pháp phát huy các tác động tích cực của FDI và hạn chế những tác động tiêu cực của FDI tới đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp Việt Nam.
Từ khóa: Tác động tràn của FDI, đổi mới công nghệ của doanh nghiệp
Tra cứu bài báo