Tín dụng vi mô tại Quỹ Tình thương TYM ở thành phố Hà Nội: Mức độ hiệu quả, nhân tố ảnh hưởng và giải pháp

KT&PT, số 224 (II), tháng 02 năm 2016, tr. 100-108
Tóm tắt: Tài chính vi mô đang ngày càng nhận được sự quan tâm từ phía Nhà nước và chính quyền các cấp. Năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2195/QĐ-TTg về việc “Phê duyệt đề án xây dựng và phát triển hệ thống tài chính vi mô tại Việt Nam đến năm 2020” (Cổng thông tin điện tử Chính phủ, 2011). Hiện tại có rất nhiều tổ chức tài chính vi mô hoạt động trên địa bàn Hà Nội, bao gồm cả nhóm chính thức và phi chính thức. Bài viết này tập trung đánh giá hiệu quả của hoạt động tín dụng vi mô với nghiên cứu điển hình Quỹ Tình Thương TYM. Kết quả phân tích cho thấy tuy nhận được sự hài lòng từ phía người sử dụng, TYM vẫn chưa đạt được hiệu quả hoạt động trong những năm hoạt động vừa qua. Từ kết quả phân tích định lượng, bài viết đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như hiệu quả hoạt động của dịch vụ tài chính vi mô tại TYM.
Từ khóa: Tài chính, Tài chính vi mô, Quỹ tình thương, hiệu quả
Tra cứu bài báo