Ứng dụng mô hình FAMA-FRENCH với yếu tố ngành cho các cổ phiếu trên sàn Hose- Tiếp cận từ phương pháp hồi quy phân vị

KT&PT, số 224 (II), tháng 02 năm 2016, tr. 42-53
Tóm tắt: Mục tiêu của nghiên cứu này là kiểm định sự phù hợp của mô hình 3 nhân tố Fama – French với yếu tố ngành cho các cổ phiếu trên sàn HOSE của Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh trong trường hợp thị trường ổn định và trường hợp thị trường bất ổn thông qua hai phương pháp tiếp cận – hồi quy OLS (Ordinary Least Squared) và hồi quy phân vị. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng trong cả 2 phương pháp lợi suất của cổ phiếu không phụ thuộc vào quy mô vốn và giá trị sổ sách mà phụ thuộc vào lợi suất thị trường và chỉ số ngành tương ứng.
Từ khóa: Hồi quy OLS, phân vị, hồi quy phân vị,CAPM, mô hình Fama-French
Tra cứu bài báo