Đánh giá hiệu quả của các doanh nghiệp sản xuất thuốc tại Việt Nam

KT&PT, số 224, tháng 02 năm 2016, tr. 53-61
Tóm tắt: Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu về hiệu quả kỹ thuật của các doanh nghiệp sản xuất thuốc tại Việt Nam. Quá trình nghiên cứu được tiến hành theo hai giai đoạn: sử dụng mô hình phân tích bao dữ liệu (DEA) để ước lượng hiệu quả kỹ thuật của doanh nghiệp và sử dụng mô hình Tobit để phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả. Dữ liệu về 148 doanh nghiệp sản xuất thuốc trên toàn quốc được lấy từ kết quả Điều tra doanh nghiệp năm 2014. Kết quả nghiên cứu cho thấy hiệu quả kỹ thuật thuần của đa số các doanh nghiệp sản xuất thuốc là thấp so với các doanh nghiệp đạt hiệu quả và nguyên nhân chủ yếu là do các doanh nghiệp này đã có quyết định quy mô không hợp lý. Trình độ lao động được xác định là nhân tố quan trọng nhất có tác động tích cực đến hiệu quả của các doanh nghiệp sản xuất thuốc.
Từ khóa: Hiệu quả kinh doanh, hiệu quả kỹ thuật, DEA, doanh nghiệp sản xuất thuốc, ngành dược
Tra cứu bài báo