Đổi mới doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam: Sự thay đổi kết quả tài chính

KT&PT, số 224, tháng 02 năm 2016, tr. 42-52
Tóm tắt: Bài viết này đánh giá sự thay đổi kết quả về mặt tài chính của quá trình đổi mới doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam. Bài viết sử dụng các báo cáo tài chính đã được kiểm toán của các doanh nghiệp nhà nước đã được cổ phần hóa và hiện đang niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Bài viết thực hiện so sánh các tỷ suất tài chính giữa hai thời điểm trước và sau khi cổ phần hóa. Kết quả nghiên cứu thể hiện việc đổi mới doanh nghiệp nhà nước bằng cổ phần hóa dẫn đến sự cải thiện về khả năng sinh lợi, nợ thấp hơn, hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn thấp hơn, các rủi ro tiềm tàng do nợ ngắn hạn cao. Kết quả nghiên cứu đề xuất rằng việc đổi mới doanh nghiệp nhà nước nên được tiếp tục. Tuy nhiên, chính phủ nên tập trung vào việc chuyển đổi cách thức và bộ máy quản lý trong doanh nghiệp nhà nước bên cạnh các thay đổi khác.
Từ khóa: Đổi mới doanh nghiệp nhà nước, kết quả tài chính, Việt Nam
Tra cứu bài báo